1] Αντικείμενο της Δράσης: Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «THE E SQUARE PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THE E SQUARE PROJECT» (εφεξής «ΑΜΚΕ» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Αθήνα, Βίκτωρος Ουγκώ αρ. 15, διοργανώνει Δράση επιμορφωτικού χαρακτήρα με τίτλο “Ρώτα έναν Οικονομολόγο” (περαιτέρω «Δράση») μέσω της εφαρμογής “Zoom”, μαγνητοσκοπημένο υλικό της οποίας θα αναρτηθεί και δημοσιευθεί στην πλατφόρμα “Youtube”. Η ΑΜΚΕ θα αναλάβει την υλοποίηση και μετέπειτα την δημοσίευση του μαγνητοσκοπημένου υλικού της Δράσης.

2] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στις συζητήσεις της Δράσης έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ανήλικοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Δράση, μπορούν να το πράξουν εφόσον έχουν πρωτίστως λάβει την σχετική άδεια από τους νόμιμους κηδεμόνες τους και εφόσον έχουν κοινοποιήσει σε αυτούς τους παρόντες Όρους συμμετοχής.

3] Τρόπος Συμμετοχής:

3.1 Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Δράση, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή “Zoom”. Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει σε παραπάνω από μία συζητήσεις με διαφορετικές θεματικές, χωρίς περιορισμό.

3.2  Η σύνδεση του συμμετέχοντα στον σύνδεσμο της Δράσης μέσω της εφαρμογής “Zoom” συνιστά αυτοδικαίως αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής.

4] Ειδικοί όροι

4.1 Κάθε συμμετέχων δύναται να παρακολουθεί τις συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο. Εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να θέτει ερωτήματα ή παρατηρήσεις στον Ομιλητή μέσω των επιλογών της εφαρμογής “Zoom”, ήτοι με άμεσο γραπτό μήνυμα ή με προφορική καταγραφή μέσω μικροφώνου, η οποία μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον το επιθυμεί, και από χρήση βιντεοκάμερας.

4.2 Εφόσον ο συμμετέχων επιλέξει να συμμετάσχει είτε με γραπτό μήνυμα είτε με προφορική καταγραφή (μέσω μικροφώνου) είτε με οπτικοακουστική καταγραφή (μέσω βιντεοκάμερας), συνεπάγεται ότι συναινεί με την μαγνητοσκόπηση της συμμετοχής τους και την ανάρτηση και δημοσίευση της συμμετοχής του στην πλατφόρμα “Youtube” για απροσδιόριστο χρόνο και για απροσδιόριστο αριθμό θεατών.

4.3  Σε κάθε περίπτωση, κάθε ερώτημα ή παρατήρηση που θα τεθεί από τους συμμετέχοντες κατά την διάρκεια των συζητήσεων, θα πρέπει να πληροί και να συμμορφώνεται με τους πιο κάτω όρους:

Α) Να μην περιέχει υβριστικό, ακατάλληλο ή/και προσβλητικό περιεχόμενο

Β) Να μην είναι απειλητικό, προσβλητικό ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ζημιογόνο για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες της συζήτησης, τους Ομιλητές, καθώς και την ΑΜΚΕ.

Γ) Να σχετίζεται με την θεματική της συζήτησης και της συνολικής Δράσης.

4.4  Συμμετοχή που δεν συμμορφώνεται με τους πιο πάνω όρους, ή που θεωρείται πως δεν προάγει τους σκοπούς της Δράσης, θα διαγράφεται, και ο χρήστης θα αποκλείεται από την συζήτηση.

5] Οι σκοποί της Δράσης είναι μη κερδοσκοπικοί και εκπαιδευτικοί, ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα δικαίωμα ή καμία αξίωση επί του παραχθέντος υλικού, όπως επί παραδείγματι αξίωση αμοιβής για την συμμετοχή τους.

6] Η συμμετοχή στην Δράση προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο της Δράσης επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Δράσης. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής στην εφαρμογή “Zoom” και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Διαδικτυακό Τόπο με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Δράσης ή αδυναμία κάποιων ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν για τεχνικούς λόγους.