Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Σχέδιο όρων χρήσης και προστασίας Copyright

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα / © Copyright The E square Project – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Όλα τα κείμενα, τα σχέδια, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία κίνησης, τα αρχεία εικόνας και η τοποθέτηση και διάταξή τους στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση, αναδιανομή ή τροποποίηση οποιουδήποτε κειμένου, άρθρου, έρευνας και γενικότερα πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή μη έντυπο ή άλλο μέσο.  Σε κάθε άλλη τυχόν περίπτωση επιτρεπτής από το νόμο χρησιμοποιήσεως του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή τμήματος αυτού, ιδίως δε παραπομπής σε πληροφορίες ή στοιχεία ή κοινοποίησης κειμένων, πληροφοριών και οιωνδήποτε στοιχείων, είναι υποχρεωτική η αναφορά στην πηγή προέλευσης (The E square project).  Ενδέχεται η παρούσα ιστοσελίδα να περιέχει εικόνες, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των οποίων ανήκουν σε τρίτους και για την χρήση των οποίων απαιτείται άδεια χρήσης.

Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα από τα εμπορικά σήματα και / ή διακριτικά γνωρίσματα συμπεριλαμβανομένων λογοτύπων και εμβλημάτων που αναφέρονται ή εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην The E square Project – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Εγγυήσεις – Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται ως έχουν και χωρίς να παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) εγγυήσεων καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας. Η The E square Project – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική, αποθετική ή παρεπόμενη ζημία που σχετίζεται με τις πληροφορίες αυτές, εκτός εάν προκαλούνται από βαριά αμέλεια ή δόλο της The E square Project – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένων και των ποινικών ευθυνών που τυχόν προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, ή από την ύπαρξη λαθών, παραλείψεων, κακοτυπωμένων χαρακτήρων, ετεροχρονισμένων πληροφοριών, τυπογραφικών και οποιωνδήποτε άλλων λαθών που τυχόν εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο αποκλεισμός της ευθύνης της The E square Project – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατή μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, ο χρήστης ευθύνεται σε αποζημίωση για κάθε απώλεια, δαπάνη, ζημία και/ή οποιοδήποτε άλλο κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής νομικών συμβούλων, που τυχόν προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας εκ μέρους του χρήστη.

Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο. Η The E square Project – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη The E square Project – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται, ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις

Η The E square Project – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει και / ή να διαγράψει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, ολικά ή εν μέρει, ενώ κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θεωρείται ότι δεσμεύει τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας από τη στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές εμφανίζονται σε αυτή. Η The E square Project – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας οποτεδήποτε, εν όλω ή εν μέρει.

Privacy Policy Ιστότοπου esproject.gr

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής “Πολιτική”) αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την The E square Project – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ 15, στο Μεταξουργείο Αττικής, τηλ. 6945323024, e-mail info@esproject.gr όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο esproject.gr υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 1. Λίγα λόγια για το τον ιστότοπο esproject.gr

Ο ιστότοπος esproject.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της εταιρείας The E square Project – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής “Εταιρεία”).

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας τόσο στον ιστότοπο, όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο με ευθύνη της Εταιρείας.

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η The E square Project – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος “προσωπικά δεδομένα”, όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικών καρτών κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής “Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα”.

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση,  αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση,  διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και  καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

 1. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Α) Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας: Δε συλλέγουμε Δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies.

Β) Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της φόρμας επικοινωνίας του site, τα στοιχεία του μηνύματος (ονοματεπώνυμο αποστολές, e-mail, κείμενο μηνύματος, διεύθυνση IP,  ημερομηνία & ώρα αποστολής μηνύματος) παραμένουν στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου και διαγράφονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση επικοινωνίας μεταξύ του αποστολέα του μηνύματος και της Εταιρείας.

Γ) Αν έχετε συναινέσει να σας στέλνουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) καταχωρούμε το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην “λίστα αποστολής newsletter”.

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού ιστότοπου esproject.gr και ιδίως για α) την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου β) την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, δ) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών, προώθηση προϊόντων, περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα και υπηρεσίες.

 1. Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών του ιστότοπου γίνεται είτε στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών, είτε στηρίζεται στη συναίνεση του ίδιου του χρήστη.

Για τα Δεδομένα σας που σχετίζονται με την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter), την προώθηση προϊόντων, την έρευνα ικανοποίησης και την χρήση Cookies, το σύννομο της επεξεργασίας τους στηρίζεται στη δική σας συναίνεση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε σχετικά στην Πολιτική Cookies.

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

Eπίσης, στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της The E square Project – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με άλλους φορείς και οργανισμούς , ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στον εκάστοτε συνεργαζόμενο φορέα λίστες με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο Newsletter καθώς και λίστες εγγεγραμμένων σε παλαιότερες εκδηλώσεις του οργανισμού, υπό την προϋπόθεση πάντοτε, ότι τα φυσικά πρόσωπα στα οποία αφορούν τα στοιχεία έχουν παράσχει προηγουμένως συναίνεση για χρήση των στοιχείων τους για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

να τηρούν εχεμύθεια,

να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,

να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,

να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Κανονισμό GDPR.

 1. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

 1. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Διαγράφουμε τα Δεδομένα των μηνυμάτων που λαμβάνουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας (email, κείμενο μηνύματος, διεύθυνση IP, ημερομηνία & ώρα απαοστολής μηνύματος) αμέσως μετά την ολοκληρωση επικοινωνίας μεταξύ του αποστολέα του μηνύματος και του οργανισμού.

Διαγράφουμε τα Δεδομένα συγκατάθεσης για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου, μόλις δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter) από αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@esproject.gr, με θέμα “ΑΠΕΓΓΡΑΦΉ ΑΠΟ ΤΟ NEWSLETTER” και αποστολέα το mail το οποίο δεν θέλετε να παραλαμβάνει ενημερώσεις από την The E square Project – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό;

Θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) μόνο με την συγκατάθεσή σας, για όσο χρονικό διάστημα τα στοιχεία σας βρίσκονται στη “λίστα αποστολής newsletter”, δηλαδή για όσο δεν έχετε δηλώσει ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter).

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) σας. Eπίσης, η εταιρεία TopHost, που παρέχει στην The E square Project – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπηρεσίες Web Hosting τηρεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μέτρα πολιτικής backup.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε τηλεφωνικά στο 6945323024, είτε γραπτώς στην διεύθυνση Βίκτωρος Ουγκώ 15, Μεταξουργείο 10437 Αθήνα, είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@esproject.gr) με τίτλο “Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης” και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστούμε παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό εντός των δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

 1. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 6945323024.

 1. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Γίνεται χρήση “cookies” στον ιστότοπό μας esproject.gr, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

 1. Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων;

Εν γένει, δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν παιδιά κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συναίνεση των γονέων σας πριν εγγραφείτε στις υπηρεσίες του ιστότοπου ή στο ενημερωτικό δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Εάν διαπιστώσουμε ότι εν αγνοία μας έχουμε συλλέξει δεδομένα παιδιού κάτω των 16 ετών χωρίς να ισχύει η παραπάνω συνθήκη, θα προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων αυτών το συντομότερο δυνατό.

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η Εταιρεία είναι Yπεύθυνος Eπεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή μας είναι  Βίκτωρος Ουγκώ 15, Μεταξουργείο 10437, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945323024, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): info@esproject.gr